O SZPITALU
Informacje ogólne


Zakład nasz pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej funkcjonuje od marca 2006 roku.

Siedziba Zespołu mieści się w Lipsku przy ulicy Śniadeckiego 2.

Podmiotem tworzącym Zespół jest Rada Powiatu Lipskiego.

W skład Zespołu wchodzą:
 • Szpital Powiatowy
 • Przychodnia Specjalistyczna
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
 • Pomoc Doraźna i Ratownictwo Medyczne

Głównym celem Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta.

Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Misja Szpitala:

Pacjent jest naszym przyjacielem, a jego zdrowie najwyższą wartością


Dyrekcja Zakładu


  Dyrektor
 • mgr Nina Siejko


 • Zastępca Dyrektora d/s Administracyjno-Technicznych
 • mgr inż. Longin Jarosz


 • Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa
 • lekarz Krzysztof Kołątaj


 • Naczelna Pielęgniarka
 • mgr Ewa PietuszkoKomórki Organizacyjne


Na medyczną strukturę organizacyjną SPZZOZ w Lipsku składa się Szpital Powiatowy z następującymi komórkami organizacyjnymi:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Tu leczy się chorych w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje sprzętem pozwalającym na ciągły nadzór nad chorymi z zaburzeniami oddechowymi i niewydolnością krążeniową

Oddział Wewnętrzny
Oddział jest przystosowany do obserwacji i leczenia pacjentów z chorobami narządów wewnętrznych, z wydzieloną salą intensywnego nadzoru

Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej (w trakcie aktualizacji)
W oddziale wykonuje się zabiegi operacyjne jamy brzusznej, tarczycy, mastektomii, chirurgii urazowej oraz zabiegi laparoskopowe. Leczeni są również chorzy z urazami narządu ruchu oraz schorzeniami ortopedycznymi, wykonywana jest protezoplastyka stawu biodrowego i stawu kolanowego

Oddział Ginekologiczno-Położniczy (w trakcie aktualizacji)
Oddział jest przystosowany do leczenia pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi. W oddziale umożliwia się matkom stałe przebywanie ze swoimi dziećmi. Proponuje się również porody rodzinne w specjalnie przygotowanej sali

Oddział Rehabilitacji
W oddziale prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa osób po wypadkach, urazach i innych schorzeniach, w których dochodzi do ograniczenia sprawności

Oddział Dziecięcy
W oddziale prowadzone jest leczenie i diagnostyka chorób wieku dziecięcego do 18 roku życia. Przez cały okres pobytu w szpitalu dziecku może towarzyszyć jedno z rodziców

Oddział Reumatologiczny
W oddziale stosuje się leczenie farmakologiczne i fizykoterapeutyczne u pacjentów z chorobami reumatycznymi

Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych
Oddział przeznaczony jest dla przewlekle chorych niewymagających intensywnego leczenia

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład przeznaczony jest dla przewlekle chorych niewymagających intensywnego leczenia, a jedynie opieki i pielęgnacji przez przygotowany do tej roli personel

Oddział Leczenia Uzależnień
Oferta terapeutyczna całodobowego OLU w Lipsku skierowana jest do mężczyzn, którzy mają problem z alkoholem i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego lub są skierowani na leczenie przez Sąd

Pomoc Doraźna i Ratownictwo Medyczne
W Oddziale Opieki Doraźnej stacjonują całodobowo dwa zspoły: specjalistyczny i podstawowy, które udzielają pomocy wszystkim w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Przy Izbie Przyjęć całodobowo funkcjonuje ambulatorium, gdzie udziela się porad wszystkim pacjentom potrzebującym pomocy

Blok Operacyjny
Blok operacyjny rozpoczął swoją działalność od marca 1985 roku. Wykonuje się w nim zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii, ginekologii i ortopediii.

 • Oddział Dzienny Rehabilitacyjny
 • Laboratorium Centralne
 • Dział Rentgenodiagnostyki z Pracowniami: Rtg, EKG, USG i mammografii
 • Centralna Sterylizacja
 • Apteka Zakładowa

Przychodnia Specjalistyczna z poradniami:

Pacjent może zarejestrować się w poradniach specjalistycznych osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem osoby trzeciej w godzinach pracy rejestracji.

Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznych na podstawie skierowań od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Na podstawie jednego skierowania pacjent może zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielających świadczeń w danym zakresie.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:
 • ginekologa i położnika,
 • psychiatry.
Skierowania nie muszą też przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Skierowanie do specjalisty jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Jeśli pacjent kontynuuje terapię w kolejnym roku kalendarzowym nie musi dostarczać skierowania.W przychodni funkcjonują niżej wymienione
poradnie specjalistyczne

U W A G A ! ! !
GODZINY PRZYJĘĆ LEKARZY MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM


Poradnia Alergologiczna
- gabinet nr 4 - tel.(48)378-35-57


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Krystyna Szostok Pisarska
Pielęgniarki:
 • Danuta Lackowska
 • Jolanta Jasztal
Godziny pracy:
 • Poniedziałek 16.00-20.00
 • Środa 15.00-19.00
 • Czwartek 8.00-12.00
Zakres świadczeń poradni:

Porady lekarskie-kompleksowe, specjalistyczne i recepturowe. Wykonywanie badań diagnostycznych specyficznych dla omawianej poradni. Wykonywanie testów skórnych "PRICK", odczulanie dzieci i dorosłych, edukuje pacjentów o istocie choroby, potencjalnych czynnikach prowokujących i możliwościach terapeutycznych.


Poradnia Chirurgii Ogólnej
- gabinet nr 18 - tel.(48)378-35-58


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Stanisław Staszczyk
 • lek. Andrzej Ćwieluch
 • lek. Piotr Nóżka
 • lek. Bożena Pszeniczna
Pielęgniarka: Barbara Strzałkowska


Godziny pracy:
 • Poniedziałek 8.00-14.00
 • Wtorek 8.00-14.00
 • Środa 11.00-17.00
 • Czwartek 8.00-14.00
 • Piątek 8.00-14.00
Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad lekarskich kompleksowych, specjalistycznych, diagnostyczno-zabiegowych i recepturowych. Leczenie, zaopatrywanie ran i urazów tkanek miękkich, diagnostyka i leczenie bólów brzucha, bólów w obrębie kończyn, leczenie oparzeń, odmrożeń w zakresie i możliwościach poradni, ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.


Poradnia Dermatologiczna
- budynek przy ulicy Śniadeckiego 2 - tel.(48)378-35-65


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Aniceta Świątkiewicz - Owczarek
Pielęgniarka: Lidia Dusza

Godziny pracy:
 • Poniedziałek 10.00-17.00
 • Wtorek 7.00-14.00
 • Środa 7.00-14.00
 • Czwartek 7.00-14.00
 • Piątek 7.00-14.00
Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie świadczeń lekarskich, konsultacji specjalistycznych, kontynuacja leczeń poszpitalnych, pobieranie wycinków ze skóry do badań histopatologicznych, elektrokoagulacja zmian łagodnych skóry. Możliwości diagnostyczne obejmują: kierowanie pacjentów na badania mykologiczne, badanie w lampie WOODA, badanie dermetoskopowe, pobieranie wymazów ze zmian skórnych.


Poradnia Diabetologiczna
- gabinet nr 24 - tel.(48)378-35-73


UWAGA !!!
DZIAŁALNOŚĆ PORADNI Z DNIEM 01.03.2013 ZAWIESZONA - BRAK SPECJALISTY.Endokrynologiczna
- gabinet nr 23 - tel.(48)378-35-66


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Urszula Bryczek
Pielęgniarka: Danuta Lackowska

Godziny pracy:
 • Czwartek 08.00- 13.00
 • Piątek 15.00-19.00
 • Sobota 14.00-17.00

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad lekarskich specjalistycznych, recepturowych i diagnostycznych w zakresie chorób tarczycy i innych zaburzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego. Ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji. Możliwości diagnostyczne obejmują wykonanie niezbędnych badań dla postawienia rozpoznania, ustalenia monitorowania leczenia.


Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
- gabinet nr 28 - tel.(48)378-35-63


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Irena Sidor
 • lek. Andrzej Mazur
 • lek. Iwona Marczak
Położna: Anna Koniar

Godziny pracy:
 • Poniedziałek 07.00-14.35
 • Wtorek 15.00-19.00
 • Środa 07.00-14.35
 • Czwartek 07.00-14.35
 • Piątek 07.00-14.35

Zakres świadczeń poradni:

Leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń ginekologicznych, poradnictwo w zakresie antykoncepcji i planowania rodziny, prowadzenie ciąży i połogu, profilaktyka onkologiczna, badanie piersi, kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych i zakończonej hospitalizacji. Możliwości diagnostyczne obejmują pobieranie materiału do badań cytologicznych, wykonywanie USG, badań bakteriologicznych i serologicznych.


Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
- budynek przy ulicy Śniadeckiego 2, tel.(48)378-35-71, rej.(48)378-35-70


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Jadwiga Krzanicka
 • lek. Anna Tomaszewska Nóżka
Pielęgniarka: Lidia Dusza

Godziny pracy:
 • Wtorek 11.00-15.00 (lek. Anna Tomaszewska Nóżka)
 • Wtorek 15.00-19.00 (lek. Jadwiga Krzanicka)
 • Piątek 08.00-12.00

Zakres usług poradni:

Porady lekarskie specjalistyczne, kompleksowe, diagnostyczne, recepturowe, kontynuacja leczenia szpitalnego. Możliwości diagnostyczne obejmują rtg płuc, badanie plwociny w kierunku gruźlicy i komórek NEO, spirometria, bronchoskopia, posiewy plwociny-bakteriologiczne.


Poradnia Kardiologiczna
- gabinet nr 24 - tel.(48)378-35-73


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Anna Pawelec
Pielęgniarka: Urszula Nowak

Godziny pracy:
 • Środa 12.00-16.00
 • Czwartek 08.00-14.00
 • Piątek 13.00-17.00

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad lekarskich specjalistycznych, kompleksowych, recepturowych i diagnostycznych - kardiologicznych, pacjentom kierowanym przez lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ, pacjentom po leczeniu szpitalnym, /koronografie/ oraz do leczenia inwazyjnego /angioplastyka wieńcowa/ i leczenia operacyjnego. Możliwości diagnostyczne obejmują wykonywanie badań EKG metodą Holtera, przeprowadzanie badań elektrokardiograficznych i prób wysiłkowych.


Poradnia Neurologiczna
- gabinet nr 23 - tel.(48)378-35-66


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Zofia Stachowicz-Kozak
Pielęgniarka: Alicja Kowalska

Godziny pracy:
 • Poniedziałek 7.00-14.35
 • Wtorek 7.25-14.35
 • Środa 10.25-18.00
 • Czwartek 7.00-14.35
 • Piątek 7.25-14.35

Zakres świadczeń poradni:

Poradnia zajmuje się leczeniem chorób zwyrodnieniowych /choroba Alzhaimera, Parkinsona/ pierwotną i wtórną prewencją udaru mózgu, a także innych chorób układu nerwowego, zespołów bólów i zawrotów głowy, chorób mięśni. Ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia szpitalnego. Możliwości diagnostyczne obejmują wykonywanie badań EEG, EMG, RM, CT, RTG, możliwość wykonania badań laboratoryjnych.


Poradnia Okulistyczna
- gabinety nr 14 i 22 - tel.(48)378-35-61 i 378-35-61


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Renata Jarosz
 • lek. Krzysztof Jaworski
Pielęgniarka: Krystyna Lichota

Godziny pracy:
 • Poniedziałek 07.00-14.00 / 07.25-14.00
 • Wtorek 10.30-17.30
 • Środa 07.00-14.00 / 07.25- 14.00
 • Czwartek 07.00-14.00 / 07.25 - 14.00
 • Piątek 07.00-14.00 / 07.25 - 14.00
Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad specjalistycznych, diagnostycznych i recepturowych pacjentom z problemami dotyczącymi narządu wzroku. Leczenie szerokiego wachlarza chorób i zaburzeń w obrębie oka, ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.


Poradnia Otolaryngologiczna
- gabinet nr 15 - tel.(48)378-35-60


W poradni przyjmuje lekarz specjalista:
 • lek. Marian Sobczyk

Pielęgniarka: Krystyna Kwiatek

Godziny pracy:
 • Poniedziałek 08.00-14.00
 • Wtorek 11.00-18.00
 • Środa 08.00-14.00
 • Czwartek 08.00-14.00
 • Piątek 08.00-14.00

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad specjalistycznych, diagnostycznych i recepturowych w zakresie chorób górnych dróg oddechowych /nos, gardło, krtań/ oraz uszu. Ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji, kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych. Możliwości diagnostyczne obejmują wykonywanie badań audiometrycznych, bakteriologicznych, mykologicznych - wymazy z nosa i gardła.


Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
- gabinet nr 21 - tel.(48)378-35-62


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Andrzej Tymiński
 • lek. Piotr Banaszek
 • lek. Robert Sosiński
 • lek. Janusz Sternik

Pielęgniarki:
 • Urszula Nowak
 • Barbara Strzałkowska
 • Krystyna Lichota
 • Alicja Kowalska

Godziny pracy:
 • Poniedziałek 09.00-14.00 (lek. Janusz Sternik) i 15.00-17.00 (lek. Robert Sosiński)
 • Wtorek 14.00-20.00 (lek. Piotr Banaszek)
 • Środa 09.00-14.00 (lek. Janusz Sternik)
 • Czwartek 08.00-16.00 (lek. Andrzej Tymiński)
 • Piątek 08.00-16.00 (lek. Piotr Banaszek)

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad lekarskich specjalistycznych, kompleksowych, diagnostyczno-zabiegowych i recepturowych. Kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych, prowadzenie chorych po operacjach ortopedycznych.


Poradnia Reumatologiczna
- gabinet nr 14 - tel.(48)378-35-57


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Maria Urbańska
 • lek. Joanna Garganisz Studniarz
 • lek. Grażyna Sobczyk

Pielęgniarki:
 • Danuta Lackowska
 • Krystyna Kwiatek

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 08.00-10.00 (lek. Maria Urbańska)
 • Wtorek 8.00-10.00 (lek. Maria Urbańska) i 14.00-18.00 (lek. Grażyna Sobczyk)
 • Środa 14.00-18.00 (lek. Joanna Garganisz Studniarz)
 • Czwartek 14.30-18.00 (lek. Maria Urbańska)
 • Piątek 8.00-10.00 (lek. Maria Urbańska)

Zakres świadczeń poradni:

Porady lekarskie specjalistyczne, kompleksowe, diagnostyczne i recepturowe w zakresie schorzeń reumatologicznych, kwalifikacje pacjentów do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.


Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
- budynek przy ulicy Czerwiakowskiego 1 - tel.(48)378-36-53


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Małgorzata Wielorańska
 • Magister psycholog specjalista terapii uzależnień Małgorzata Wyrostek
 • Magister specjalista terapii uzależnień Magdalena Wyrostek-Stępień
Instruktor terapii uzależnień Danuta Łojewska

Godziny pracy:
 • Poniedziałek 08.00-14.35
 • Wtorek 08.00-14.35
 • Środa 10.25-18.00
 • Czwartek 08.00-14.35
 • Piątek 08.00-14.35 / 07.00 - 09.30

Pacjent nie musi mieć skierowania do poradni

Zakres świadczeń poradni:

Zapewnienie opieki poszpitalnej pacjentom po intensywnym programie terapii w Oddziale Terapii Uzależnień, realizacja podstawowego programu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, prowadzenie działań edukacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin, współpraca z grupami samopomocowymi.


Poadnia Urologiczna
- gabinet nr 18 - tel.(48)378-35-58


W poradni przyjmują lekarze specjaliści:
 • lek. Maciej Ziarek
Godziny pracy:
 • Poniedziałek 13.00-17.00
 • Czwartek 16.00-20.00
 • Sobota 08.00-12.00

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad specjalistycznych, kompleksowych, zabiegowo-diagnostycznych i recepturowych w zakresie schorzeń narządu moczowo płciowego. Wykonywanie badań diagnostycznych niezbędnych do zdiagnozowania wymienionych schorzeń. Kwalifikacja do leczenia operacyjnego. Kontynuacja leczenia po odbytej hospitalizacji.


Poradnia Zdrowia Psychicznego
- budynek przy ulicy Śniadeckiego 2 - tel.(48)378-35-67


Godziny pracy rejestracji:
 • Poniedziałek 10.00-13.00
 • Wtorek 14.35-18.00
 • Środa 9.00-12.00
 • Czwartek 7.00-12.00
 • Piątek 7.00-14.00

Godziny pracy Lekarzy (lek. Małgorzata Wielorańska, lek. Tomasz Krasowski):
 • Poniedziałek 10.00-17.25
 • Wtorek 9.00-16.00/14.35-18.00
 • Środa 9.00-16.00
 • Czwartek 7.00-15.00
 • Piątek 7.00-14.00
 • Sobota 7.00-12.00

Godziny pracy psychologa (Psycholog Paulina Janicka - budynek przy ul. Czerwiakowskiego 1):
 • Poniedziałek 12:00 - 15:00
 • Wtorek 13:30 - 14:30
 • Środa 11:00 - 12:00
 • Czwartek 7:00 - 9:00
 • Piątek 7:00 - 8:00
Godziny pracy psychologa (Psycholog Karolina Płaza - budynek przy ul. Czerwiakowskiego 1):
 • Poniedziałek 10:00 - 12:00
 • Środa 13:30 - 18:30
 • Piątek 11:30 - 12:30

Zakres świadczeń poradni:

Diagnostyka, leczenie, psychoedukacja pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, nie kwalifikujących się do leczenia szpitalnego. Kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.


Poradnia Preluksacyjna

Godziny pracy:
 • Poniedziałek 11.00-15.00
 • Środa 15.00-19.00
 • Piątek 08.00-12.00

Zakres świadczeń poradni:

Diagnostyka i leczenie wad w zakresie stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia.System zarządzania jakością


Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2000 (certyfikat po lewej stronie). Firmą certyfikującą dla szpitala był warszawski oddział DEKRA Intertek Certification Sp. z o. o.
Zadania stojące przed szpitalem w zakresie zarządzania jakością realizowane są przez:
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
 • rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych,
 • stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
 • doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków bytowych pacjenta,
 • dążenie do poprawy warunków pracy personelu.
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję SPZZOZ w Lipsku.

System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2008 /informacje szczegółowe/


Certyfikat:


Audit recertyfikacyjny

W dniach 26-27 marca 2015 roku w naszym szpitalu odbył się po raz kolejny audit recertyfikacyjny przeprowadzony przez auditorów zewnętrznych z firmy Dekra Certification Sp.z.o.o. Audit recertyfikacyjny potwierdził, że system zarządzania jakością w naszej organizacji odpowiada wymaganiom normy ISO 9001:2008.

Zakres certyfikacji: Świadczenie usług medycznych specjalistycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych, pomoc doraźna, opieka długoterminowa oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Audit zakończył się dla szpitala pomyślnie, uzyskaliśmy certyfikat na kolejne trzy lata. Pokazaliśmy, iż SPZZOZ w Lipsku w dalszym ciągu utrzymuje oraz doskonali system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001, tak aby w jak największym stopniu zaspokoić oczekiwania Klientów.