Informacje o prawach pacjenta,
listach oczekujących oraz programach profilaktycznych
realizowanych aktualnie w SPZZOZ w Lipsku

 

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących w sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych.
 • Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii.

W razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Żądanie oraz ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

Prawo wyboru

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru:

 • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lekarza, pielęgniarki i położnej;
 • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarza specjalisty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny;
 • w ramach leczenia stomatologicznego lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ;
 • w ramach leczenia szpitalnego dowolnego szpitala, posiadającego umowę NFZ, na terenie całej Polski.

Prawo do informacji

 • Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach, dlatego każda placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta.
 • Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.
 • Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego. Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała.
 • Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.
 • Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji.

Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej. W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.

Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.

Prawo do wyrażenia zgody

 • Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli pacjent:

 • nie ukończył 18 lat,
 • jest całkowicie ubezwłasnowolniony,
 • niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy a w przypadku jego braku opiekun faktyczny.
 • Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.

Pacjent:

 • który ukończył 16 lat,
 • ubezwłasnowolniony,
 • chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego świadczenia.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 • Pacjent ma prawo do poufności zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, a w szczególności o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach.

Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę prawną nad pacjentem) nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane. Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
 • Pacjent ma prawo do godnego umierania.
 • Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi. Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej. Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych 6

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 • Pacjent przebywający w placówce leczniczej przeznaczonej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi podmiot wykonujący działalność leczniczą, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.

Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • Pacjent przebywający w placówce leczniczej, przeznaczonej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu), ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.
 • Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. opieka sprawowana nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu).

Jeżeli świadczeniodawca ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta.

Wysokość opłaty rekompensującej wspomniane koszty ustala kierownik placówki, a informację o jej wysokości oraz sposobie jej ustalenia udostępnia się w miejscu, gdzie udzielane są świadczenia.

Prawo do opieki duszpasterskiej

 • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta placówka, w której pacjent przebywa, jest obowiązana umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Kierownik lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku niektórych praw także ze względu na możliwości organizacyjne.

Skargi pacjentów

W centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia funkcjonują komórki do spraw skarg i wniosków, w których pacjent może złożyć skargę związaną z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.

Uwaga! Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby,
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Pielęgniarek i Położnych.

Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną. Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym z podstawowych obowiązków świadczeniodawcy.

Ustawy:

 • Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm. – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm. – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm. – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Listy oczekujących

Samodzielny Publiczny Zespół zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku udziela świadczeń medycznych pacjentom w trybie nagłym i w trybie planowym – jako kontynuacja rozpoczętego leczenia oraz pacjentom rozpoczynającym leczenie po wpisaniu na listę oczekujących.

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia od poniedziałku do piątku, na podstawie skierowania po osobistym zgłoszeniu się pacjenta. Pacjent w dniu zgłoszenia się do rejestracji oprócz skierowania winien przedstawić następujące dokumenty: dowód osobisty, aktualną legitymację ubezpieczeniową, tj. ważną 30 dni od podstemplowania przez Zakład Pracy i Instytucje.

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń.

Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty – dzień, miesiąc i rok. Jeżeli przekracza on okres 6 miesięcy /licząc od daty wpisu na listę/ – termin planowanego przyjęcia określa się z dokładnością do tygodnia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent informuje Szpital, który odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia i niezwłocznie informuje pacjenta o nowym terminie. Podstawą przesunięcia na liście jest zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalifikacja przez świadczeniodawcę /przy zgłoszeniu osobistym/.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Szpital poinformuje o tym fakcie pacjenta podając nowy termin oraz przyczynę zmiany. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy.

Jeżeli pacjent odwoła przyjęcie do Szpitala, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych /np. urlop, pobyt w sanatorium/ lub medycznych /np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień/, Szpital dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Szpitala w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia.

W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

Informację niniejszą podano do wiadomości publicznej na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej /Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484/

 

Programy profilaktyczne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku podpisał kontrakt z NFZ na realizację programów profilaktycznych z zakresu raka piersi i raka szyjki macicy.

Program profilaktyki raka piersi skierowany jest do populacji kobiet w wieku od 50 do 69 lat /przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia/, spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
 • otrzymały w ramach realizacji programu raka piersi w roku 2009 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka.

Badanie można wykonać w Pracowni Rentgenodiagnostyki naszego Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-14.00 po rejestracji telefonicznej – telefon 048/3783575, lub osobiście. Badanie jest bezpłatne, nie trzeba mieć skierowania.

Program profilaktyki raka szyjki macicy skierowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 59 lat /przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia/. Badania będą przeprowadzane raz na 3 lata.

Badanie można wykonać w Poradni Ginekologiczno-Położniczej naszego szpitala w dniach: poniedziałek, wtorek, środa i piątek od 9.00-14.00, natomiast w czwartek od 10.30- 17.00 po rejestracji telefonicznej – telefon 048/3783563, lub osobiście. Badanie jest bezpłatne, nie trzeba mieć skierowania.