Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy)
Załącznik nr 3 (umowa – wzór)
Załącznik nr 4 (oświadczenie art.25a ust.1 – podstawy wykluczenia)
Załącznik nr 5 (oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)
Załącznik nr 6 (oświadczenie dotyczące skuteczności)
Załącznik nr 7 (oświadczenie dotyczące norm)

Informacja dla wykonawców z dnia 21.03.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.03.2018r.
Odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.03.2018r.
Informacja dla wykonawców z dnia 27.03.2018r.
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo – cenowy) po modyfikacji w dniu 27.03.2018r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 30.03.2018r.

Informacja o wyborze oferty
i unieważnieniu postępowania – pakiet 1-8
z dnia 10.04.2018r.

Informacja o wyborze oferty – pakiet 9 z dnia 12.04.2018r.